Klauzula RODO - Arkon

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest jedna ze spółek z grupy kapitałowej ARKON – pełna lista podmiotów wchodzących w skład grupy, dostępna jest pod Linkiem.
  Kontakt e-mail: biuro@arkon.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy kupna lokalu, którym są Państwo zainteresowani oraz wszystkich niezbędnych czynności z tym związanych.
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Państwem umowy będą przetwarzane w następujących celach: związanych z realizacją podpisanej z Państwem umowy, związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń i odszkodowań, udzielania odpowiedzi na Państwa pisma, wnioski i skargi oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 7. Państwa dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu, w którym okaże się, że do zawarcia umowy nie dojdzie. Podane przez Państwa dane, które przetwarzamy w celu kontaktu z Państwem przetwarzane będą dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat lub też do czasu uwzględnienia wniesionego przez Państwa sprzeciwu.
 8. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Państwa szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
zamknij

Witaj w swiecie

Jak mogę pomóc?

577 677 080